Piątek, 01 marca 2024

Dofinansowanie do kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypomina, że zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku, możliwe jest otrzymanie dofinansowania kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Jest to kontynuacja programu prowadzonego od 2006 r. polegającego na udzielaniu dotacji celowych przez gminę właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są wyroby zawierające azbest, na przedsięwzięcia mające na celu ich usunięcie.

Zgodnie z powyższą uchwałą, dofinansowanie mogą otrzymać: osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 1.200 zł, na jedną nieruchomość. W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji wynosi – 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek; w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 2.000 zł na jeden budynek. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności składania, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Właściciel, zarządca bądź użytkownik nieruchomości składa wniosek do Burmistrza Miasta Rumi o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Wniosek musi być złożony przed wykonaniem przedsięwzięcia, co umożliwi pracownikowi Urzędu Miasta jego weryfikację – w tym ilości wyrobów do usunięcia. Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące już zrealizowanych zadań. Po merytorycznej weryfikacji wniosku, w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu pochodzących z budżetu miasta lub innych źródeł finansowania, wnioskodawca zawiera z Gminą umowę dot. warunków przeprowadzenia inwestycji. Wnioskodawca wykonuje lub zleca wykonanie prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Po zakończeniu prac wnioskodawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę, kartę przekazania odpadu oraz informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31 ze zmianami).

Po potwierdzeniu wykonania prac przez pracownika Urzędu Miasta Rumi następuje wypłata dotacji.

Poniżej ścieżka do formularza wniosku oraz regulaminu udzielania dotacji: