Sobota, 18 maja 2024

Deklaracje

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możesz to zrobić w wersji papierowej lub elektronicznej – przez platformę ePUAP

PAMIĘTAJ

  • Nowi mieszkańcy budynków wielorodzinnych zgłaszają liczbę osób zamieszkałych u zarządcy obiektu. 
  • W przypadku wynajmu nieruchomości, deklarację (pierwszą bądź aktualizację) składa jej właściciel. 
  • Wszelkie aktualizacje danych w deklaracji, które wpływają na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby domowników, chęć skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania) właściciel nieruchomości zgłasza w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać pod nr tel. 58 679 65 31 lub 32.

Stawki i opłaty

W związku z licznymi zapytaniami informujemy mieszkańców Rumi, że stawka za wywóz śmieci w 2023 roku nie ulega zmianie. Opłata wynosi 32 zł od osoby za miesiąc, a w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadpadów (dla zabudowy jednorodzinnej) 25 zł od osoby miesięcznie. Stawka jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i należy ją wpłacać bez wezwania na numer konta podany w przesłanym przez Urząd Miasta Rumi piśmie z listopada ubiegłego roku.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 100 zł od osoby.

Informacje dotyczące aktualnego stanu opłat w ramach złożonej deklaracji uzyskać można pod telefonem 58-679-65-27.

Złożenie formularza wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Do pełnomocnictwa powinien być dołączony dowód wpłaty.
Zwoleniu z opłaty podlegają:

  • małżonkowie,
  • wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
  • zstępni (np. dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo.


przez platformę ePUAP

Złożenie formularza wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Do pełnomocnictwa powinien być dołączony dowód wpłaty.
Zwoleniu z opłaty podlegają: