Wtorek, 25 czerwca 2024

Gminna dotacja na modernizację systemów grzewczych

Dotacja Gmina na modernizację systemu grzewczego

Gmina Miejska Rumia wspiera stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

Cel:

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dla kogo ?

Dofinansowania udziela się osobom fizycznym, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Rumia

Dotacja na co?

Na modernizację systemów ogrzewania budynków polegających, na likwidacji indywidualnych palenisk i kotłowni opalanych paliwem stałym i zastosowaniu jednego z poniższych źródeł ciepła:

 • miejska sieć ciepłownicza
 •  kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • elektryczne źródła ciepła;
 • pompy ciepła;
 • pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wnioski o dotację rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

 

W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć:

wniosek o przyznanie dotacji, określający dotychczasowy i nowy sposób ogrzewania wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń aż do czasu wyczerpania środków na ten cel w budżecie miasta na dany rok.

 

Za koszty kwalifikowane, podlegające rozliczeniu ze środków dotacji uznaje się koszty modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych o których mowa w § 1 ust 1, poniesione po dacie zawarcia umowy

 

Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztu przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

1) 1000 zł – w przypadku przedsięwzięcia:

 • miejska sieć ciepłownicza;
 •  kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • elektryczne źródła ciepła;
 • pompy ciepła;

2) 3000 zł – w przypadku przedsięwzięcia:

 • pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną - wykonanej łącznie.

Gminna dotacja na modernizacje systemów grzewczych:

 

Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza  Urzędu Miasta Rumi,
ul. Starowiejska 17, 84-230 Rumia (Budynek Poczty Polskiej – wejście boczne)
Konsultacje z pracownikami punktu są możliwe 
poniedziałek, wtorek, środa oraz piątek, osobiście (po telefonicznym umówieniu) lub
telefonicznie: 58 679 65 04,
e-mail: powietrze@rumia.eu