Wtorek, 25 czerwca 2024

„Kot na swoim – pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym” (edycja 2024)

Informujemy, że 27 lutego 2024 roku rozpoczynamy nabór wniosków o wydanie domku dla kota wolno żyjącego z terenu Rumi. Program w całości finansowany jest z budżetu miasta, a jego celem jest zapewnienie schronienia kotom wolno żyjącym, których populacje bytują na terenie miejskim.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy złożą w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie domku dla kota, a następnie, po zaakceptowaniu wniosku*, odbiorą budkę z siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi (ul. Dębogórska 148).

UWAGA! Wnioskodawca, który zamierza ustawić domek dla kota, zobowiązany jest uzyskać na to pisemną zgodę właściciela terenu (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem).

Wnioskodawca składając wniosek o przekazanie domku dla kota zobowiązuje się do:

  1. Dbania o czystość i porządek wewnątrz oraz wokół domku,
  2. Kontrolowania liczebności kotów poprzez zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji przedstawicielom fundacji działającym na rzecz kotów wolno żyjących z terenu Rumi,
  3. Niezwłocznego zgłaszania w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypadków dewastacji lub kradzieży otrzymanego w ramach programu domku,
  4. Niezwłocznego zwrotu przyznanego domku – na wezwanie Urzędu, w przypadku stwierdzenia uciążliwości wynikających z jego umiejscowienia.

*weryfikacja oraz akceptacja wniosku będzie następowała w pok. 108  Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony środowiska Urzędu Miasta Rumi, tel. 58 679 65 60.