Piątek, 01 marca 2024
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku, na mocy zawartego porozumienia, podmiotem odpowiedzialnym za odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A, w tym realizację niezbędnych świadczeń weterynaryjnych, jest Gmina Miasta Gdyni.

Powyższe zadanie wykonywane jest przy pomocy organizacji pozarządowej: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2.  

Schronisko realizuje odłowy wyłącznie na zlecenie:

– Pracowników Urzędu Miasta Rumi

– Straży Miejskiej w Rumi

– Policji w Rumi

Schronisko nie realizuje odłowów bezdomnych zwierząt zgłaszanych bezpośrednio od mieszkańca. W takiej sytuacji należy zgłosić się do urzędu (Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tel. 58 679 65 60), Straży Miejskiej w Rumi (tel. 58 671 94 73) lub policji (tel. 47 742 99 22).