Wtorek, 16 lipca 2024

Program Ciepłe Mieszkanie

 

 

Urząd Miasta Rumi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, na lata 2023-2025, w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie".

Dla kogo?

Dla osób fizycznych posiadająch tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Rumia, oraz spełniającym kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowaniem jest objęta wymiana niskosprawnych pieców/kotłów na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych, w zabudowie wielorodzinnej, na podane niżej ogrzewanie niskoemisyjne:

 • Podłączenie do węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza),
 • Pompy ciepła,
 • Kocioł gazowy kondensacyjny,
 • Ogrzewanie elektryczne,
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła,
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (dopuszczony w określonej sytuacji, zgodnie z uchwałą antysmogową)

Dodatkowo, poza wymianą kotła, można wymienić stolarkę drzwiową i okienną. Dotacja obejmuje również dokumentacje projektową.

Koszt "stolarka drzwiowa" w lokalu mieszkalnym obejmuje - zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego ( zawiera również demontaż).

Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

UWAGA - WAŻNE!

 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłacznie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródła ciepła na paliwa stałe.
 • Na jeden lokal mieszkalny przypada 1 dofinansowanie.
 • Jakiekolwiek prace i zakupy z realizacją zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istanienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalnść gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.

Poziomy dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjent

Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

W przypadku uzyskania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

 

Instensywność dofinansownia i maksymalna kwota dotacji

do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie wiecej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjent

Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełania następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do loklalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekrcza kwoty:

1673 zł  w gospodarstwie wieloosobowym,

2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji

do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjent

Beneficjentem końcowym uprawniownym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofiansowania, która łacznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu na wniosek beneficjenta końcowego,

przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym  z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzająch miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prawadznia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadznie  pozarolnicznej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji

do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przed beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski mogą być składane przez cały okres trwania Programu Ciepłe Mieszkanie, tj. od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31.08.2025r.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.eko.rumia.eu

Wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio na adres tut. Urzędu (nie będą rozpatrywane wnioski przesłane na adres e-mail Urzędu) lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza, w godz. pracy Wydziału,

pod numerem telefonu: 58 679 65 05,

Szczegółowe warunki przyznania dotacji określono w Regulaminie naboru określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, na terenie Gminy Miejskiej Rumia przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rumia nr 1874/117/2023 z dnia 31 marca 2023r.

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

Gmina Miejska Rumia otrzymała dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacje

Liczby

Liczba złożonych wniosków    4

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez   beneficjenta

   0

Ogólna kwota wypłacona beneficjentom  

   0

Załączniki: