Środa, 17 kwietnia 2024

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje

 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.

Kogo to dotyczy?

Rejestracji do CEEB będą musieli dokonać właściciele i zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Na wysłanie deklaracji będzie 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Zgodnie z ustawą niezłożenie deklaracji w określonym terminie będzie skutkowało grzywną.

Co będą zawierać deklaracje i jak je składać?

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

 • dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
 • dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
 • informacja o liczbie i rodzaju eksploato- wanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 • informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Formularze deklaracji mają występować w dwóch wersjach:

 • dla budynków i lokali mieszkalnych,
 • dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej – przy pomocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu – bądź w formie papierowej, osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listownie do Urzędu Miasta Rumi.

Wszystko dla zdrowia

Dane przekazywane przez mieszkańców Rumi w ramach wynikającego z CEEB obowiązku posłużą jednocześnie do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła w naszym mieście. Celem tych działań będzie oszacowanie liczby kotłów, które muszą zostać wymienione w związku z wymogami uchwały antysmogowej. Jednocześnie określone zostaną potrzeby mieszkańców w zakresie ewentualnego wsparcia finansowego, co pozwoli urzędnikom znaleźć najskuteczniejsze rozwiązania i narzędzia finansowe służące usprawnieniu całego procesu wymiany źródeł ciepła w Rumi.

Na szczeblu wojewódzkim

Obowiązująca od 1 stycznia na terenie województwa pomorskiego, w tym Rumi, uchwała antysmogowa wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wymiana przestarzałych i nieekologicznych źródeł ogrzewania pomorskich domów będzie odbywać się stopniowo, przy czym niektórych paliw stałych nie możemy stosować już dziś. Są to paliwa najgorszej jakości, czyli: muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, mieszaniny paliw zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamiennego oraz paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20 proc. Na podstawie odrębnych przepisów zakazane jest również spalanie odpadów. Paliwa muszą być więc zgodne z tzw. ekoprojektem, a ich sprzedawcy mają obowiązek przekazać kupującemu świadectwo jakości produktu. Dokumenty te trzeba okazać w przypadku ewentualnej kontroli dokonywanej przez straż miejską lub inne uprawnione podmioty.

W trakcie późniejszych kontroli – po 1 września 2024 roku, gdy przekroczona zostanie data graniczna wymiany kotłów pozaklasowych oraz nieposiadających tabliczek znamionowych – właściciele eksploatujący tego typu instalacje będą także zobowiązani do przedstawienia organom uprawnionym szeregu dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 • dokumentacji technicznej urządzenia,
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów napaliwo stałe,
 • dokumentu potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • dokumentacji potwierdzającej datę oddania instalacji doeksploatacji.

Wdrażanie powyższych przepisów prawa oraz działań związane jest z koniecznością poprawy jakości powietrza, na którą czekają chyba wszyscy Polacy.


Wszelkie pytania dotyczące m.in. CEEB, uchwały antysmogowej oraz możliwości wsparcia finansowego wymiany źródeł ogrzewania lub termomodernizacji budynków mieszkalnych można kierować do Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi – telefonicznie pod numerem: 58 679 65 05 lub mailowo na adres: powietrze@rumia.eu.