Sobota, 18 maja 2024

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne, które planują usunąć drzewo rosnące na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek zgłoszenia Urzędowi Miasta Rumi zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekracza:

 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Wzór formularza do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną można pobrać pod tym linkiem.

 

UWAGA

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni w przypadku, gdy:

 • lokalizacja drzewa jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • lokalizacja drzewa  jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • lokalizacja drzewa jest na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • spełnienia przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie musi w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni w przypadku, gdy:

 • zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
 • nieuzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.

OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZAYWANIA ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYCINKI DRZEWA

Zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte, jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie do 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

OBOWIĄZEK DOTYCZĄCY FIRM

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.

W przypadku drzew, których obwody na wysokości 5 cm przekraczają poniższe wartości, niezbędne jest uzyskanie stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę.

 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Wzór wniosku dotyczący uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa przez firmę można pobrać pod tym linkiem.

 

KARY

Karze podlega:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości,
 • usunięcie drzew lub krzewów bez dokonania wymaganego zgłoszenia,
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,
 • zniszczenie drzewa.

Kara wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Karze podlega także uszkodzenie drzewa poprzez usunięcie powyżej 30% całej korony w sposób niedozwolony. Ustalona jest ona w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku braku możliwości ustalenia obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Więcej informacji można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 58 679 65 71
 • lub mailowo: zielen@um.rumia.pl

Pozostałe załączniki: